Jarosławski Kupiec (zakończony)

10 stycznia 2024 roku miało miejsce podsumowanie konkursu "Jarosławski Kupiec" oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom. 

Z radością możemy poinformować, że na podium a dokładniej 3 miejscu znalazła się uczennica 3TG - Martyna Jenczalik. Natomiast swoją pracę konkursową wykonał także uczeń 2TG - Hubert Rzegocki.

Martyna Jenczalik

3 Miejsce w kategorii Szkoły Średnie zajęła uczennica 3TG.

Hubert Rzegocki

Autor pracy konkursowej, niestety bez wyróżnienia. Uczeń 2TG

REGULAMIN KONKURSU

1.

Cele Konkursu:

Nawiązanie do tradycji kupieckich Jarosławia, przybliżenie historii jarosławskich jarmarków, utożsamianie się z dziedzictwem kulturowym Jarosławia, konfrontacja artystyczna twórczości dzieci i młodzieży.2.

Organizatorzy:

Urząd Miasta Jarosławia, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne Pąsowa Róża w Jarosławiu.3.

Patronat honorowy Burmistrz Miasta Jarosławia.4.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów jarosławskich szkół podstawowych oraz uczniów jarosławskich szkół średnich.5.

Przebieg Konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap (szkolny): Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają na terenie placówki etap szkolny, po przeprowadzeniu etapu szkolnego, nauczyciele (komisje szkolne) wybierają najlepsze prace zgłoszone do konkursu i przekazują do siedziby Organizatora wraz z protokołem z I etapu konkursu.

II etap: powołane przez organizatora Jury na podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu (pk.4), ocenia i nagradza przekazane prace.

- Każda szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązana jest dostarczyć Organizatorom konkursu protokół z przebiegu I etapu.4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i przedstawić w sposób malarski bądź graficzny postać Jarosławskiego Kupca (postać męska lub żeńska), w stroju

kupieckim nawiązującym do okresu XVI i XVII wieku (wraz z atrybutami np. sakiewka, kosz, beczka, kufer itp.)

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi uczestnika, nieprzedstawianymi w innych konkursach oraz niepublikowanymi wcześniej.

- Kategorie wiekowe:

I kat. klasy 3-4; II kat. klasy 5-8; III kat. szkoły średnie

- Technika prac: dowolna, płaska.

- Format pracy : (zależnie od kategorii) A4 – Kat. I, A3 – Kat. II i Kat. III.

- Każda szkoła może przesłać maksymalnie 10 wybranych prac z każdej kategorii.

- Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność, wierność przekazu historycznego.

- Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (przyklejoną z tyłu pracy) załącznik nr 1.

- Termin na złożenie prac upływa 12 grudnia 2023 r. do godz. 13.00

- Prace należy dostarczyć do Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (Administracja na parterze budynku), Pl. A. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław.

Prace będą ocenione przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

5.

Postanowienia ogólne:

- Dla autorów najlepszych prac w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatorów.

Wyniki konkursu oraz informacje o wręczeniu nagród opublikowane zostaną na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.

7. Postanowienia końcowe

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

- Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatorów.

- Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie zdjęcia pracy na stronach internetowych organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji dostarczonych prac oraz ich ekspozycję w wystawach pokonkursowych, powielenie zdjęcia w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatorów.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników lub ich opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika jest dołączona do karty zgłoszeniowego (załącznik nr 1).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 16 621 44 34.

Zapraszamy!

KARTA UCZESTNIKA

Konkurs plastyczny „Jarosławski Kupiec”