Konkursy

Jarosławski Kupiec -
Konkurs dla chętnych

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i przedstawić w sposób malarski bądź graficzny postać Jarosławskiego Kupca (postać męska lub żeńska), w stroju

kupieckim nawiązującym do okresu XVI i XVII wieku (wraz z atrybutami np. sakiewka, kosz, beczka, kufer itp.)

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi uczestnika, nieprzedstawianymi w innych konkursach oraz niepublikowanymi wcześniej. 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny AIDS 2023 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Rzeszowie, zwani dalej „Organizatorami”, ogłaszają konkurs plastyczny („konkurs”) dla młodzieży szkół

podstawowych i ponadpodstawowych.2 Przegląd Młodzieżowej Reklamy Społecznej

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie 2 Przeglądzie Młodzieżowej Reklamy Społecznej! Celem konkursu jest ukształtowanie u uczniów postaw obywatelskich, prezentacja uzdolnień graficznych.

Hasłem konkursu jest: "Społeczna Rewolucja zaczyna się we mnie".
Prace mogą nawiązywać do tematu w wieloraki sposób.
Adres do wysyłania prac: konkursy@t15.wroclaw.pl  (TERMIN 12.01.2024r.)